الرجوع للموضوع

تحميل

Min menu

Pages

❤ Latest topics ❤ [LastPost]

Microsoft Office 2019 Professional Plus Updated Apr 2020 Download

Microsoft Office 2019 Professional Plus Free Download. Full offline installer standalone setup of Microsoft Office 2019 Professional Plus.

Microsoft Office 2019 Professional Plus Overview

Microsoft Office is a fantastic office suite giving a heap of useful tools and various features for handling the documents. This latest version has too many useful additions including the bugs fixing to reinforce its users experience. Office 2019 enables you to try to to handwriting in all of the applications to figure with remote cases for advanced pen and other touchscreen gadgets. you'll use multiple documents handling and calculation management tools like MS Word and MS Excel during this version. Also, the improved MS PowerPoint allows you to experience the improved overlook of presentations by introducing the Zoom and Morph effects. Furthermore, you'll perform complex kind of calculations by using the advanced formulas of MS Excel.
Likewise, huge number of readymade templates provide an honest start for professional task. Use of Project and project diagrams has also made it an ideal Office suite. the foremost popular MS Word features a new black theme, sounds, learning tools, and text-to-speech features. For presentation, the PowerPoint is updated with enhanced zoom capabilities, the power to manage 3D images within the program and enhanced roaming pencil box features. within the last, OneNote is arguably getting the most important updates which are ink-to-text, improved syncing and an enhanced user experience.

Features of Microsoft Office 2019 Professional Plus 

Below are some noticeable features which you’ll experience after Microsoft Office 2019 Professional Plus free download.
 • Create, edit and manage documents
 • Manage Spreadsheets using Excel
 • Perform various calculations and handle formulas
 • Create eye-catching presentations with different effects
 • Handwriting support for touch screen monitors and pen input.

Microsoft Office 2019 Professional Plus Technical Setup Details

 • Software Full Name: Microsoft Office 2019 Professional Plus
 • Setup File Name: Office_2019_x86_x64_EN_TH_16.0.11629.20196.rar
 • Setup Size: 3.85 GB
 • Setup Type: Offline Installer / Full Standalone Setup
 • Compatibility Architecture: 32 Bit (x86) / 64 Bit (x64)
 • Developers: Microsoft

System Requirements For Microsoft Office 2019 Professional Plus 

Before you start Microsoft Office 2019 Professional Plus free download, make sure your PC meets minimum system requirements.
 • Operating System: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10.
 • Memory (RAM): 8 GB of RAM required.
 • Hard Disk Space: 10 GB of free space required.
 • Processor: Intel Dual Core processor or later.

Microsoft Office 2019 Professional Plus Free Download.

Click on below button to start Microsoft Office 2019 Professional Plus Free Download. This is complete offline installer and standalone setup for Microsoft Office 2019 Professional Plus. This would be compatible with 64-bit windows.

Before Installing Software You Must Watch This Installation Guide Video

<table class="table-system" style="box-shadow: tomato 0px 0px 10px 1px;"><thead><tr><th style="box-shadow: initial;">File Name<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th style="box-shadow: initial;">Notes<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th style="box-shadow: initial;">File Size<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></th><th class="last-th" style="box-shadow: initial;">Download Links<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></th></tr></thead>
<tbody><tr><td style="box-shadow: initial;">Microsoft Office 2019<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">Support x86 &amp; x64<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">3.85GB<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td class="btns-cell" style="box-shadow: initial;"><div class="button-cont" order="16"><a style="border-color:#777777;background:rgb(0, 0, 0)" class="ots-button-4 ots-btn" href="https://www.samaup.co/ndt1jtcc567o" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-cloud-download" aria-hidden="true"></i>SamaUP</a><span class="btn-subtext" style="color: #000000"><i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="12"><a style="border-color:#141661;background:rgb(28, 91, 208)" class="ots-button-3 ots-btn" href="https://www.mediafire.com/file/6tey8mxju1t5l8r/Office_2019_x86_x64_EN_TH_16.0.11629.20196_-_ProMixPC.rar/file" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i>MediaFire</a><span class="btn-subtext" style="color: #1c5bd0"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></td></tr><tr><td style="box-shadow: initial;">Microsoft Act<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">Support x86 &amp; x64<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td style="box-shadow: initial;">4MB<div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div></td><td class="btns-cell" style="box-shadow: initial;"><div class="button-cont edited-btn" order="2"><a style="border-color:#a92719;background:rgb(244, 67, 54)" class="ots-button-4 ots-btn" href="https://www.file-up.org/k3rhz00ik6yd" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-cloud-download" aria-hidden="true"></i>FileUpload</a><span class="btn-subtext" style="color: #f44336"><i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="14"><a style="border-color:#92919a;background:rgb(3, 29, 123)" class="ots-button-3 ots-btn" href="https://www.samaup.co/5ixkknyhkpah" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i>SamaUP</a><span class="btn-subtext" style="color: #031d7b"><i class="fa fa-line-chart" aria-hidden="true"></i>FAST</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div class="button-cont" order="11"><a style="border-color:#175a73;background:rgb(43, 150, 175)" class="ots-button-1 ots-btn" href="https://www.file4.net/f-1ihL" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i>File4Net</a><span class="btn-subtext" style="color: #2b96af"><i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>NEW</span><span onclick="modify_button(this)" title="تعديل هذا الزر" class="btn-edit fa fa-wrench" aria-hidden="true"></span><span onclick="delete_button(this)" class="btn-del fa fa-minus-square-o" aria-hidden="true" title="حذف هذا الزر"></span><span onclick="add_button_subtext(this)" class="btn-vip fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true" title="إضافة علامة مميزة"></span></div><div onclick="edit(this)" class="edit" title="تعديل هذا الجزء"><i class="fa fa-cog" aria-hidden="true"></i></div><span class="row-control"><span onclick="up(this)" class="up" title="لأعلى"><i class="fa fa-chevron-circle-up" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="down(this)" class="down" title="لأسفل"><i class="fa fa-chevron-circle-down" aria-hidden="true"></i></span><span onclick="remove(this)" class="remove" title="حذف"><i class="fa fa-minus-circle" aria-hidden="true"></i></span></span></td></tr></tbody></table>reaction:

Comments